ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE CHOVU BOXEROV ZA ROK 1999

Na základe údajov z výpisu plemennej knihy SKJ som spracoval štatistiku chovu za rok 1999 pre potreby Slovenského boxer klubu, jeho zastrešujúcich orgánov, pre chovateľov a priaznivcov plemena nemecký boxer. Celý prehľad chovu je rozdelený na dve časti. Prvá časť nám dáva obraz o odchove registrovaných šteniat. Táto prvá časť je spracovaná z dvoch hľadísk:

A) podľa plemenníkov,
B) podľa chovateľských staníc.

Druhá časť nám dáva informácie o kvalitách ako i nedostatkoch boxerov bonitovaných v roku 1999.

Časť 1. A)

 
Plemenník Počet vrhov Psi Sučky Spolu Priemer na 1 vrh
OTHELO FLOYD Fender Edda 10 25 18 43 4,30
PATRIK Lúč 4 8 10 18 4,50
ZEFFIRO della Cadormare 3 9 3 12 4,0
MORENO Lúč 3 5 5 10 3,33
ROGER Wings 3 4 4 8 2,67
ARGO GODY Bohémia 2 6 5 11 5,5
SAGVAN Fender Edda 2 5 5 10 5,0
CHERUB v. Elsavatal 2 7 3 10 5,0
XANTEO Fender Edda 2 5 4 9 4,5
FERO Ezudo 2 4 1 5 2,5
HERRY FLOYD Edda 1 5 1 6  
SANTOS Wings 1 3 2 5  
GASTON Disa 1 3 1 4  
MORENO del Cole dell Infinito 1 3 1 4  
GOLEM Ezudo 1 3 1 4  
JACKSON Fender Edda 1 2 1 3  
PIROL Aldonar 1 1 2 3  
TEDDY z Dybohůrky 1 2 0 2  
Cserilházi JACK 1 2 0 2  
           
Súčet: 42 102 67 169  

Časť 1. B)

Názov
chovateľskej stanice
Počet
vrhov
Počet
odch. šteniat
Priemer
na 1 vrh
LÚČ 6 21 3,50
FENDER EDDA 4 16 4,0
MIR-FIŠ 3 14 4,67
COLOR BOX 2 12 6,0
GRYF 2 9 4,5
DISA 2 9 4,5
VR-BOX 2 7 3,5
VALBELLA 1 8  
ZICO 1 7  
TIAN 1 5  
NASO 1 6  
NEMESNYÉKI 1 7  
VALSORIM 1 4  
BOX RELAY 1 4  
LEON BOX 1 3  
IMER BOX 1 3  
DORKA 1 4  
TOGA BOX 1 2  
EZUDO 1 2  
PONITRIE 1 3  
ARBALDO 1 2  
Z ERISU 1 1  
SIGNUM LAUDIS 1 3  
Z PÁLENICE 1 1  
ŠŤASTNÁ RODINA 1 4  
WILD BULLENBEISER 1 5  
WINNER BOX 1 4  
ŽIARIACA HVIEZDA 1 3  
       
Súčet 42 169  
 
Z výsledkov štatistického spracovania vidíme, že v roku 1999 bolo v SPKP/SKJ zaregistrovaných 42 vrhov (čo je o 9 menej ako vlani) s celkovým počtom šteniat 169 (pokles oproti roku 1998 je 50 šteniat), z toho 102 psov a 67 sučiek. Priemerný počet odchovaných šteniat na 1 vrh je 4,02.

Na vyprodukovanom počte šteniat sa podieľalo 41 chovných sučiek a 19 plemenníkv, z toho 8 zahraničných. Najviac používaným plemenníkom bol Ch. OTHELO FLOYD Fender Edda, ktorý v 10-tich vrhoch splodil 43 šteniat, z toho 25 psov a 18 sučiek.

Z chovateľských staníc bolo najviac vrhov (6) v chovateľskej stanici LÚČ. Len 4 chovateľské stanice odchovali viac šteniat ako 10.

Časť 2.

Bonitácie v roku 1999

V uvedenom roku sa na troch bonitáciách zúčastnilo 27 kandidátov na zaradenie do chovu. Z toho bolo 7 psov a 20 sučiek. Štatistika je spracovaná zo štyroch hľadísk presne tak, ako sú konané bonitácie:

a)

 
TYP 2 3 4 5 6
Počty 1 0 1 25 0
% 3,70 -- 3,70 92,60 0

b)

HLAVA Počet %
J - bez podstatných nedostatkov 24 88,89
B - plochá papuľa 1 3,70
C - kónická papuľa 1 3,70
E - nevýrazné pysky 3 11,11
M - krátky nosný chrbát 3 11,11
N - vystupujúce lícne kosti 2 7,40
a - úzka spodná čeľusť 3 11,11
d - plochý čelný sklon 3 11,11
i - nevyhrnutá nosná huba 6 22,22

c)

STAVBA TELA Počet %
S - voľná lopatka 6 22,22
T - nedostatky v postavení a uhlení pred. končatín 1 3,70
V - dlhý chrbát a bedrá 2 7,40
W - mäkký chrbát 2 7,40
I - krátky zadok 1 3,70
X - spadajúci zadok 2 7,40
o - dlhší chrbát a bedrá v rámci štandardu 2 7,40
p - otvorené labky 1 3,70

d)

POVAHA Počet %
0 0 --
1 0 --
2 1 3,70
3 0 --
4 0 --
5 10 37,04
6 4 14,80
7 6 22,22
8 3 11,11
9 3 11,11
 
Zo štatistiky vidíme, že z 27 predvedených boxerov je 26 požadovaného typu 5 a 4, čiže vo výške od 53 - 63 cm, majúce požadovanú silu, mohutnosť a ušľachtilosť. Jedna sučka nebola požadovaného typu a preukazovala viaceré hrubé nedostatky v exteriéri ako i v povahe, a preto nebola zaradená do chovu.

Hlavu bez podstatných nedostatkov má z predvedených jedincov potešiteľných 88,89%. Najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami pri utváraní hlavy bola nevyhrnutá nosná huba, krátky nosný chrbát a nevýrazné pysky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi chybami v telesnej stavbe boli: voľná lopatka, dlhý chrbát a bedrá, mäkký chrbát a spadajúci zadok.

Po povahovej stránke vyhovelo podmienkam chovnosti 23 boxerov a 4 podmienky nesplnili.

Účelom spracovanej štatistiky je dať objektívny materiál o chove boxerov na Slovensku za rok 1999, poukázať na klady a nedostatky nášho chovu.

Ing. Ivan Stojkov

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768