SKÚŠKA CHOVNOSTI SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU

(SCH SBK-ZTP)

 

ČLÁNOK 1 - Účel skúšky chovnosti

1.1. Skúška chovnosti boxera predstavuje osobitné doporučenie k chovu. Podporuje jednotnú líniu chovu, ako aj schopnosti boxera ako služobného psa.

1.2. Skúška chovnosti znamená chovateľský výber, čo si vyžaduje prísne posúdenie boxerov podľa určeného štandardu, vrátane povahy s prihliadnutím na dedičné faktory ovplyvňujúce chov, pokiaľ sú v daných podmienkach vyhodnotiteľné.

 

ČLÁNOK 2 - Všeobecné ustanovenia

2.1. Tento poriadok Skúšky chovnosti boxera je novelizovaným poriadkom, predchádzajúceho bonitačného poriadku schváleného dňa 25.11.1990, novelizovaného 15.5.1995 a je platný odo dňa 1.1.2007

2.2. Účasť na skúške chovnosti je dobrovolná a je doporučením pre pôsobenie psov alebo súk v chove.

2.3. Na skúške chovnosti sa môžu zúčastniť iba psi a sučky (ďalej len psi) s preukazom o pôvode FCI, ktorí majú minimálny vek 15 mesiacov.

2.4. Výberová skúška chovnosti (VSCH SBK) je celkove náročnejšia v posudzovaní exteriéru a povahy podmienky upravuje poriadok na usporiadanie výberovej skúšky chovnosti.

2.5. Na skúške chovnosti sa môžu zúčastniť iba zdravé zvieratá v dobrej kondícii.

2.6. Háravé suky sa môžu na skúšky chovnosti zúčastniť, ale ich majiteľ musí túto skutočnosť oznámiť usporiadateľovi pred vstupom suky do priestoru konania skúšky chovnosti a na posúdení sa zúčastňuje až na záver celej akcie.

2.7. Opakovanie skúšky chovnosti u jedincov spĺňajúcich podmienky doporučenia do chovu je možné.

2.8. U jedincov nedoporučených do chovu z dôvodov vád exteriéru stanovených ako vyraďujúce vady, opakovanie skúšky chovnosti nie je možné.

2.9. U jedincov, ktorí neuspeli pri skúške chovnosti pri preskúšaní povahových vlôh, je prípustné jej opakovanie, pričom je ju nutné znovu absolvovať celú. Čas pre skúšky chovnosti sa neurčuje.

2.10. Odstúpenie počas skúšky chovnosti je prípustné len v ojedinelých prípadoch, napríklad pri zranení psa.

2.11. Komisia určená na vykonanie skúšky chovnosti, môže zo závažných dôvodov svoje rozhodnutie o spôsobilosti chovu odložiť na ďalšiu skúšku. V tomto prípade sa účastnícky poplatok nevracia.

 

ČLÁNOK 3 - Zásady pre usporiadanie skúšky chovnosti

3.1. Usporiadateľom skúšky chovnosti je Slovenský boxer klub, ktorý môže poveriť jej usporiadaním niektorú základnú organizáciu kynológie.

3.2. Dátum a miesto konania budú uverejnené v informačných médiách a kynologickom časopise.

3.3. Kynologická organizácia, ktorá má záujem o usporiadanie skúšky chovnosti sa včas obráti na Slovenský boxer klub, s ktorým prejedná ďalšie podrobnosti.

3.4. Slovenský boxer klub zabezpečí na skúšku chovnosti kvalifikovaných figurantov a delegovaných rozhodcov.

 

ČLÁNOK 4 - Práva usporiadateľov

4.1. Požadovať písomné prihlášky čitateľne a úplne vyplnené a v zdôvodnených prípadoch prihlášku odmietnuť a vrátiť.

4.2. Požadovať od majiteľa úhradu poplatkov predom.

4.3. V zdôvodnených prípadoch odvolať konanie akcie a túto skutočnosť okamžite písomne oznámiť prezídiu Slovenskému boxer klubu, ako aj všetkým prihláseným účastníkom. Zrušenie akcie musí byť oznámené včas.

4.4. Stanoviť vedúceho akcie a pomocníkov v prípade, že ich na akciu nedelegoval Slovenský boxer klub.

4.5. Prostredníctvom vedúceho akcie vznášať pripomienky, prípadne sťažnosti na konanie delegovaných funkcionárov, majiteľov psov, alebo divákov.

 

ČLÁNOK 5 - Povinnosti usporiadateľa

5.1. Zaistiť včasné naplánovanie akcie súčasne s uvedením dátumu a miesta konania, mena a adresy vedúceho akcie, ktorý za akciu zodpovedá.

5.2. Schválený termín zverejniť v kynologickom časopise najmenej 2 mesiace pred konaním akcie a podrobnými údajmi o akcii a o termíne uzávierky prihlášok.

5.3. Na akciu zaistiť zdravotnícku a veterinárnu službu.

5.4. Uhradiť delegovaným funkcionárom, členom komisie a figurantom cestovné, odmeny za posudzovanie podľa platných vyhlášok a smerníc.

5.5. Jeden mesiac pred konaním akcie doporučeným listom vyrozumieť delegovaných funkcionárov o podrobnostiach akcie.

5.6. V prípade, ak je na akciu delegovaný hospitant, tomuto umožniť zúčastniť sa akcie.

5.7.Zabezpečiť riadny priebeh celej akcie po stránke technickej (pripraviť stôl, stoličky, písací stôl, nádobu s vodou, mydlo, uterák dáždnik, vyplniť karty skúšky chovnosti, vymedziť miesto pre posudzovanie, vhodný terén a úkryt na preskúšanie pováh, pištoľ na streľbu vrátane nábojov a pod.) Súčasne vyhradiť jednu miestnosť pre činnosť komisie.

5.8. Výška poplatku za skúšku chovnosti je každoročne stanovená prezídiom Slovenského boxer klubu. Pre nečlenov činí hodnota poplatku, oproti členom, dvojnásobok.

 

ČLÁNOK 6 - Práva majiteľa psa

6.1. Prihlásiť sa na skúšku chovnosti.

6.2. Obdržať pokyny a informácie od usporiadateľa potrebné k účasti.

6.3. Žiadať na záver akcie zdôvodnenie zadaného kódu, resp.prípadné nedoporučenie do chovu a pod.

6.4. Obdržať originál karty so všetkými záznamami.

 

ČLÁNOK 7 - Povinnosti majiteľa psa

7.1. V stanovenom termíne zaslať riadne vyplnenú prihlášku na adresu usporiadateľa a zaslať zloženkou poplatok, ak je toto podmienkou účasti.

7.2. Pri prezentácii odovzdať preukaz o pôvode psa a predložiť ku kontrole veterinárne potvrdenie a očkovací preukaz.

7.3. Dostaviť sa včas na miesto konania skúšky chovnosti, zúčastniť sa jej po celú dobu trvania a riadiť sa pokynmi komisie a usporiadateľov.

7.5. Dbať na bezpečnostné a veterinárne predpisy a opatrenia.

7.6. Vybaviť psa hladkým sťahovacím obojkom a pevným vodítkom.

 

ČLÁNOK 8 - Komisia pre skúšku chovnosti

8.1. Posudzovanie psov na skúške chovnosti môžu vykonávať len vybraní rozhodcovia s potrebnou kvalifikáciou, delegovaní Slovenským boxer klubom, ktorí sú podrobne oboznámení so stavom chovu posudzovaného plemena a postupujú vo svojej činnosti podľa chovateľských zámerov klubu. Nerešpektovanie uvedených zásad môže mať za následok odvolanie z komisie.

8.2. Komisia je trojčlenná a posudzuje kolektívne.

Tvoria ju :

a/ rozhodca pre exteriér, ktorý je súčasne predsedom komisie

b/ rozhodca pre posudzovanie povahy

c/ člen komisie, ktorý môže byť poradca chovu, alebo druhý rozhodca z exteriéru, prípadne člen prezídia SBK.

8.3. Počet posúdených jedincov pre komisiu na jeden deň nie je určený.

8.4. Všetci členovia komisie po celú dobu hodnotenia psov úzko spolupracujú a stanovujú konečný kód a rozhodujú o doporučení do chovu. Každý člen komisie je súčasne poverený dielčimi úlohami :

a/ rozhodca exteriéru zabezpečuje posúdenie exteriéru

b/ rozhodca pre povahy navrhuje kód povahy

c/ člen komisie sa vyjadruje k splneniu podmienok skúšky chovnosti 8.5. Komisia je povinná zapísať do preukazu o pôvode, ak o to majiteľ požiada a do karty skúšky dosiahnuté výsledky kód povahy a písomne sa vyjadriť o výsledku predvedenia tzn.či:

- splnil podmienky skúšky chovnosti, označí sa: "SCHSBK-ZTP" + získaný kód povahy

- ak nevykazuje žiadnu z vád nedoporučujúcich do chovu, avšak nesplnil podmienku doporučenia z dôvodu povahových vlastností, označí sa "NESPLNENÁ PODMIENKA SKÚŠKY POVAHY" + získaný kód povahy

- ak vykazuje niektorú z vád exteriéru vyraďujúcu z chovu označí sa "NEDOPORUČENÝ NA CHOV" + získaný kód povahy

POZNÁMKA:

8.6. Komisia odovzdá originál karty skúšky chovnosti majiteľovi psa a na požiadanie odôvodní dosiahnutý výsledok.

8.7. Komisia môže v závažných prípadoch odložiť svoje rozhodnutie na ďalšiu skúšku chovnosti - viď.čl. 1.13.

8.8. Kópiu karty skúšky chovnosti archivuje u seba tajomník klubu.

 

ČLÁNOK 9 - Vyhodnotenie skúšky chovnosti

9.1. Pre plemeno boxer je vypracovaný samostatný systém, ktorý je podrobne uvedený na karte skúšky chovnosti. Tento systém navrhuje a schvaľuje Prezídium Slovenského boxer klubu.

9.2. Znaky plemennej príslušnosti a odchýlky od štandardu sú označované v karte skúšky chovnosti.

9.3. Povahové vlastnosti sú vyjadrené číslicami.

 

ČLÁNOK 10 - Popis skúšky chovnosti

10.1 Posudzovanie pozostáva z troch častí, ktoré na seba vzájomne nadväzujú:

a) posúdenie exteriéru psa

b) posúdenie nervovej sústavy

c) posúdenie povahových vlôh

a) Posúdenie exteriéru. Komisia posudzuje podľa platného štandardu pre plemeno boxer. Do chovu nemôžu byť doporučení jedinci, ktorí majú vážne exteriérové a anatomické vady. Do chovu môžu byť doporučení len jedinci, u ktorých sa predpokladá, že sa budú podieľať na plnení chovateľských cieľov - odchovu boxera povahovo silného a čo možno exteriérovo najdokonalejšieho.

b) Posúdenie nervovej sústavy. Komisia venuje najväčšiu pozornosť reakciám psa a jeho nervovej sústave. Posudzuje reakcie a správanie psa pri meraní, vážení a kontrole chrupu, pri priateľskom priblížení sa člena komisie a celkovo pri predvádzaní v kruhu. Pes musí pôsobiť pokojne a vyrovnane. Nesmie byť ani bojazlivý ani agresívny.

c) Posúdenie povahových vlôh. Priestor pre preskúšanie povahových vlastností musí byť vymedzený tak, aby boli vylúčené všetky vplyvy, ktoré by mohli akokoľvek ovplyvniť posudzovanie jedinca. Doporučuje sa použitie napríklad futbalového štadiónu, alebo iného areálu s dostatočnými rozmermi, s umelými, alebo prirodzenými úkrytmi. V priestore sa môže pohybovať len trojčlenná komisia, pomocník, ktorý vykonáva funkciu figuranta a strelca, a psovod so psom.

10.2. Priebeh skúšky chovnosti

1. Psovod so psom vstúpi do priestoru pre prevedenie preskúšania povahy, nahlási rozhodcovi meno a odchádza do stredu priestoru (asi 50 m), kde psa uvoľní z vodítka a dá mu voľno. Pomocník s komisiou stojí pri vstupe do priestoru a v momente , keď sa pes vzdiali od psovoda minimálne na 10 m.vystrelí dvakrát za sebou v rozpätí 5 sekúnd a po dlhšej pauze ďalší výstrel. Pes by sa mal od miesta streľby nachádzať asi 20 až 30 m.

2. Psovod sa vracia späť ku komisii. Cestou psa privolá a pripúta ho na vodítko. Prebehne posúdenie exteriéru, vrátane merania, váženia a prehliadky chrupu, pričom rozhodca pre povahu sleduje a hodnotí chovanie psa pri kontakte s cudzou osobou. Pomocník sa medzitým presunie do úkrytu, kde má pripravený ochranný rukáv.

3. Bezprostredne po skončení posúdenia exteriéru odchádza psovod so psom na vodítku po určenej trase smerom k úkrytu pomocníka. Keď sa k nemu priblíži na 8 - 10 metrov vyráža pomocník z úkrytu a prevádza prepad psovoda, pričom sa snaží výstražným krikom a mávaním prutom odradiť psa od zákroku. Pokiaľ pes prevedie zákus do rukávu zastavuje pomocník svoj útok, pokiaľ pes zákus neprevedie, zastavuje pomocníka rozhodca pre výkon, ktorý k úkrytu prichádza zároveň so psovodom. Pes nesmie byť vopred nijakým spôsobom dráždený a pripravovaný na chystaný prepad.

4. Po skončení zákroku odbieha pomocník na stanovenú vzdialenosť. Psovod zostáva stáť a vypúšťa psa k zákroku na pokyn rozhodcu. Keď sa pomocník vzdiali cca na 50 m, obráti sa čelom ku psovi a predstiera beh na mieste. Zároveň na seba upozorňuje zdvihnutím rúk a hlasitým krátkym pokrikom. V tomto momente psovod na pokyn rozhodcu vypúšťa psa k zákroku. Pes dostáva dva ľahké údery na nebolestivé miesta (jeden pri zákuse, resp. tesne po zákuse a ďalšie v krátkom intervale po zákuse). I v momente stretu predstiera beh na mieste a v žiadnom prípade nebeží prudko proti psovi. Pokiaľ pes prevedie zákrok po predpísaných úderoch pomocník boj ukončuje. Pokiaľ pes blokuje a nie je v priamom kontakte s figurantom pokusí sa ho figurant vytlačiť odstrašujúcimi pohybmi prutom. Vzdialenosť pri tomto určuje podľa reakcií psa rozhodca z výkonu.

10.3. Rozpis kódu pre povahu:

0 - Narušená nervová sústava - nervózny, bojácny,

1 - Citlivý na hluk, ľakavý, bez odvahy

2 - Ľahko popudivý, odvahové komplexy

3 - Zdržanlivý, opatrný málo sebavedomý, blokuje a uhýba pred náprahom, striedavo pes zakusuje

4 - Útočný, ťažko ukľudniteľný, pri obrane ťažko ovládateľný, dobré zákusy s cholerickým prejavom, neochota k púšťaniu.

5 - Sebavedomý, tvrdý, rázny, dobre vyvinutá útočnosť, po rane nepúšťa, s vysokým temperamentným prejavom, ovládateľný - ideálny predstaviteľ plemena z hľadiska povahy.

6 - Dostatočne sebavedomý menej tvrdý voči úderu, výrazný obranný pud, normálny útočný pud.

7 - Menej sebavedomý, mäkšie zákroky, dostatočne bráni, náznaky útočnosti, s kľudným prejavom temperamentu, uhýba pred náprahmi, neuteká

8 - Kľudný, ľahostajný pevných nervov, málo ostrý, pred náprahmi uhýba, ale neuteká.

9 - Ťažko vydrážditeľný, nezáujem o okolie, flegmatický, malá schopnosť reagovania.

Zadanie kódov 0-3 a 8-9 nedáva predpoklad k úspešnému absolvovaniu skúšky chovnosti a zadania kódu SCHSBK-ZTP.

Pri prepade z úkrytu musí pomocník sledovať príchod psovoda, aby oneskorený prepad z úkrytu neznehodnotil výkon psa.

 

ČLÁNOK 11 - Záverečné ustanovenia

11.1. Rozhodnutie komisie je konečné. Sťažnosť je možné podať prezídiu Slovenského boxer klubu, v prípade porušenia tohoto poriadku.

11.2. Tento poriadok skúšky chovnosti nahrádza bonitačný poriadok zo dňa 15.5.1995, bol schválený prezídiom SBK 28.10.2006 a nadobúda platnosť odo dňa 1.1.2007