VÝBEROVÁ SKÚŠKA CHOVNOSTI

SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU (VSCH SBK)

 

ČLÁNOK 1 - Účel výberovej skúšky chovnosti

1.1. Výberová skúška chovnosti boxera predstavuje osobitné doporučenie k chovu mimoriadne kvalitných jedincov. Podporuje jednotnú líniu chovu, ako aj schopnosti boxera ako služobného psa.

1.2. Výberová skúška chovnosti znamená selektívny chovateľský výber, čo si vyžaduje veľmi prísne posúdenie boxerov podľa určeného štandardu, vrátane povahy s prihliadnutím na dedičné faktory ovplyvňujúce chov, pokiaľ sú v daných podmienkach vyhodnotiteľné.

1.3. Jedinec ktorý úspešne absolvuje výberovú skúšku chovnosti je považovaný za vysokovalitného jedinca z pohľadu exteriéru aj povahových vlastností

 

ČLÁNOK 2 - Všeobecné ustanovenia

2.1. Tento poriadok schválený Prezídiom SBK a je platný odo dňa 1.1.2007

2.2. Účasť na výberovej skúške chovnosti je dobrovoľná a základnou podmienkou pre na jej účasti je absolvovanie skúšky chovnosti (SCHSBK-ZTP)

2.3. Na výberovej skúške chovnosti sa môžu zúčastniť iba psi a suky (ďalej len psi) s preukazom o pôvode, ktorí majú minimálny vek 15 mesiacov a spĺňajú tieto podmienky:

A) Úspešné absolvovanie skúšky chovnosti s kódom povahy 4, 5 a 6

B) Výstavné ocenenie so známkou "výborná" z výstavy usporiadanej Slovenským boxerklubom.

C) Úspešné absolvovanie 300 bodovej skúšky z výkonu minimálne prvého stupňa (SVV, IPO, SchH)

D) Vyhodnotenie RTG dysplázie bedrových kĺbov s vyhodnotením "0", "1" a "2"

E) Vyhodnotenie RTG lakťových kĺbov s vyhodnotením "0", "1" a "2"

F) Vyhodnotenie RTG spondylózy s vyhodnotením "0", "1" a "2"

G) Kardiologické vyšetrenie

2.4. Na výberovej skúške chovnosti sa môžu zúčastniť iba zdravé zvieratá v dobrej kondícii.

2.5. Háravé suky sa môžu na výberovej skúške chovnosti zúčastniť, ale ich majiteľ musí túto skutočnosť oznámiť usporiadateľovi pred vstupom suky do priestoru jej konania a na posúdení sa zúčastňuje až na záver celej akcie.

2.6. Opakovanie výberovej skúšky chovnosti u jedincov spĺňajúcich podmienky je možné.

2.7. U jedincov, ktorí neuspeli pri výberovej skúške chovnosti pri preskúšaní povahových vlôh, je prípustné jej opakovanie, pričom je nutné ju znovu absolvovať celú. Čas pre jej opakovanie sa neurčuje.

2.8. Odstúpenie počas skúšky chovnosti je prípustné len v ojedinelých prípadoch, napríklad pri zranení psa.

2.9. Komisia pre posúdenie výberovej skúšky chovnosti môže zo závažných dôvodov svoje rozhodnutie odložiť na ďalšiu výberovú skúšku chovnosti. V tomto prípade sa poplatok za výberovú skúšku chovnosti nevracia.

 

ČLÁNOK 3 - Zásady pre poriadanie výberových skúšok chovnosti

3.1. Usporiadateľom výberových skúšok chovnosti je Slovenský boxer klub, ktorý môže poveriť usporiadaním výberovej skúšky chovnosti niektorú základnú organizáciu kynológie.

3.2. Dátum a miesto konania budú uverejnené v informačných médiách a kynologickom časopise.

3.3. Kynologická organizácia, ktorá má záujem o usporiadanie výberovej skúšky chovnosti sa včas obráti na Slovenský boxer klub, s ktorým prejedná ďalšie podrobnosti.

3.4. Slovenský boxer klub zabezpečí na skúšku chovnosti kvalifikovaných figurantov a delegovaných rozhodcov.

 

ČLÁNOK 4 - Práva usporiadateľov

4.1. Požadovať písomné prihlášky čitateľne a úplne vyplnené a v zdôvodnených prípadoch prihlášku odmietnuť a vrátiť.

4.2. Požadovať od majiteľa úhradu poplatkov za výberovú skúšku chovnosti predom.

4.3. V zdôvodnených prípadoch odvolať konanie akcie a túto skutočnosť okamžite písomne oznámiť prezídiu Slovenskému boxer klubu, ako aj všetkým prihláseným účastníkom. Zrušenie akcie musí byť oznámené včas.

4.4. Stanoviť vedúceho akcie a pomocníkov v prípade, že ich na akciu nedelegoval Slovenský boxer klub.

4.5. Prostredníctvom vedúceho akcie vznášať pripomienky, prípadne sťažnosti na konanie delegovaných funkcionárov, majiteľov psov, alebo divákov.

 

ČLÁNOK 5 - Povinnosti usporiadateľa

5.1. Zaistiť včasné naplánovanie akcie súčasne s uvedením dátumu a miesta konania, mena a adresy vedúceho akcie, ktorý za akciu zodpovedá.

5.2. Schválený termín zverejniť v kynologickom časopise 2 mesiace pred konaním akcie a podrobnými údajmi o akcii a o termíne uzávierky prihlášok.

5.3. Na akciu zaistiť zdravotnícku a veterinárnu službu.

5.4. Uhradiť delegovaným funkcionárom, členom komisie a figurantom cestovné, odmeny za posudzovanie podľa platných vyhlášok a smerníc.

5.5. Jeden mesiac pred konaním akcie doporučeným listom vyrozumieť delegovaných funkcionárov o podrobnostiach akcie.

5.6. V prípade, ak je na akciu delegovaný hospitant, tomuto umožniť zúčastniť sa akcie.

5.7.Zabezpečiť riadny priebeh celej akcie po stránke technickej (pripraviť stôl, stoličky, písací stôl, nádobu s vodou, mydlo, uterák dáždnik, vyplniť karty výberovej skúšky chovnosti, vymedziť miesto pre posudzovanie, vhodný terén a úkryt na preskúšanie pováh, pištoľ na streľbu vrátane nábojov a pod.)

Súčasne vyhradiť jednu miestnosť pre činnosť komisie.

5.8. Výška poplatku za skúšku chovnosti je každoročne stanovená prezídiom Slovenského boxer klubu. Pre nečlenov činí hodnota poplatku, oproti členom, dvojnásobok.

 

ČLÁNOK 6 - Práva majiteľa psa

6.1. Prihlásiť sa na výberovú skúšku chovnosti.

6.2. Obdržať pokyny a informácie od usporiadateľa potrebné k účasti na výberovej skúške chovnosti.

6.3. Žiadať na záver akcie zdôvodnenie zadaného kódu

6.4. Obdržať originál karty výberovej skúšky chovnosti so všetkými záznamami.

 

ČLÁNOK 7 - Povinnosti majiteľa psa

7.1. V stanovenom termíne zaslať riadne vyplnenú prihlášku na adresu usporiadateľa a zaslať zloženkou poplatok, ak je toto podmienkou účasti.

7.2. Pri prezentácii odovzdať preukaz o pôvode psa a predložiť ku kontrole veterinárne potvrdenie a očkovací preukaz.

7.3. Dostaviť sa včas na miesto konania výberovej skúšky chovnosti, zúčastniť sa jej po celú dobu trvania a riadiť sa pokynmi komisie a usporiadateľov.

7.5. Dbať na bezpečnostné a veterinárne predpisy a opatrenia.

7.6. Vybaviť psa hladkým sťahovacím obojkom a pevným vodítkom.

 

ČLÁNOK 8 - Komisia pre výberovú skúšku chovnosti

8.1. Posudzovanie psov na skúške chovnosti môžu vykonávať vybraní rozhodcovia s potrebnou kvalifikáciou, delegovaní Slovenským boxer klubom, ktorí sú podrobne oboznámení so stavom chovu posudzovaného plemena a postupujú vo svojej činnosti podľa chovateľských zámerov klubu. Nerešpektovanie uvedených zásad môže mať za následok odvolanie z komisie.

8.2. Komisia je trojčlenná a posudzuje kolektívne.

Tvoria ju :

a/ rozhodca pre exteriér, ktorý je súčasne predsedom komisie

b/ rozhodca pre posudzovanie povahy

c/ člen komisie, ktorý môže byť poradca chovu, alebo druhý rozhodca z exteriéru, prípadne člen prezídia SBK.

8.3. Počet posúdených jedincov pre komisiu na jeden deň nie je určený.

8.4. Všetci členovia komisie po celú dobu hodnotenia psov úzko spolupracujú a stanovujú konečný kód a rozhodujú o zaradení do chovu. Každý člen komisie je súčasne poverený dielčimi úlohami :

a/ rozhodca exteriéru zabezpečuje posúdenie exteriéru

b/ rozhodca pre povahy navrhuje kód povahy

c/ člen komisie vyjadruje k splneniu podmienok skúšky chovnosti

8.5. Komisia je povinná zapísať do preukazu o pôvode, ak o to majiteľ požiada, a do karty výberovej skúšky chovnosti dosiahnutý kód a písomne sa vyjadriť o výsledku predvedenia tzn.či splnil, resp. nesplnil podmienky výberovej skúšky chovnosti.

8.6. Komisia odovzdá originál karty výberovej skúšky chovnosti majiteľovi psa a na požiadanie odôvodní dosiahnutý výsledok.

8.7. Komisia môže v závažných prípadoch odložiť svoje rozhodnutie na ďalšiu výberovú skúšku chovnosti - viď.čl. 1.13.

8.8. Kópiu karty výberovej skúšky chovnosti archivuje u seba tajomník klubu.

 

ČLÁNOK 9 - Kód výberovej skúšky chovnosti

9.1. Pre plemeno boxer je vypracovaný samostatný systém, ktorý je podrobne uvedený na karte výberovej skúšky chovnosti. Tento systém navrhuje a schvaľuje Prezídium Slovenského boxer klubu.

9.2. Znaky plemennej príslušnosti a odchýlky od štandardu sú označované v karte výberovej skúšky chovnosti.

9.3. Povahové vlastnosti sú vyjadrené číslicami.

 

ČLÁNOK 10 - Popis výberovej skúšky chovnosti

10.1 Posudzovanie pozostáva z troch častí, ktoré na seba vzájomne nadväzujú:

a) posúdenie exteriéru psa

b) posúdenie nervovej sústavy

c) posúdenie povahových vlôh

a) Posúdenie exteriéru. Komisia posudzuje podľa platného štandardu pre plemeno boxer. Podmienky výberovej skúšky chovnosti môžu splniť len jedinci,u ktorých sa predpokladá že sa vo výraznej miere budú podieľať na plnení chovateľských cieľov - odchovu boxera povahovo silného a čo možno exteriérovo najdokonalejšieho.

b) Posúdenie nervovej sústavy. Komisia venuje najväčšiu pozornosť reakciám psa a jeho nervovej sústave. Posudzuje reakcie a správanie psa pri meraní, vážení a kontrole chrupu, pri priateľskom priblížení sa člena komisie a celkovo pri predvádzaní v kruhu. Pes musí pôsobiť pokojne a vyrovnane. Nesmie byť ani bojazlivý ani agresívny.

c) Posúdenie povahových vlôh. Priestor pre preskúšanie povahových vlastností musí byť vymedzený tak, aby boli vylúčené všetky vplyvy, ktoré by mohli akokoľvek ovplyvniť posudzovanie jedinca. Doporučuje sa použitie napríklad futbalového štadiónu, alebo iného areálu s dostatočnými rozmermi, s umelými, alebo prirodzenými úkrytmi. V priestore sa môže pohybovať len trojčlenná komisia, pomocník, ktorý vykonáva funkciu figuranta a strelca, a psovod so psom.

10.2. Priebeh výberovej skúšky chovnosti

1. Psovod so psom vstúpi do priestoru pre prevedenie výberovej skúšky chovnosti nahlási rozhodcovi meno a odchádza do stredu priestoru. Tu psa uviaže ku kolíku na pripravenej 2 metrovej reťazi, na ktorej konci by mala byť pružina. Psovod odchádza do úkrytu aby ho pes nemohol vidieť. Po krátkej dobe (asi o 1 minútu) vystrelí pomocník dvakrát za sebou v rozpätí 5 sekúnd a po dlhšej pauze ďalší výstrel. Pes by sa mal od miesta streľby nachádzať asi 10 až 20 m.

Potom prichádza pomocník - figurant, v bežnom oblečení a bez rukávu. Ma ukrytú palicu bežne používanú na výcvik psov. Vo vzdialenosti asi 2 metre z dosahu psa prejde vedľa neho, bez akýchkoľvek náznakov preskúšavania povahy. Asi po štyroch metroch sa otočí a výrazným pohybom naznačuje prudký útok na psa. Ideálny prejav boxera ako služobného psa pevných nervov, má byť snaha o opätovanie útoku útočníka na psa. Prejavy strachu ukončujú ďalšie preskúšavanie povahy, ako aj posúdenia exteriéru.

2. Po úspešnom absolvovaní prvej časti sa psovod vracia ku psovi a ide na posúdenie exteriéru. V žiadnom prípade sa po ukľudnení psa nesmie u neho objavovať bezdôvodná agresia. Pri posúdení exteriéru, vrátane merania a prehliadky chrupu sa pes musí správať sebavedomo a rozhodca pre povahu sleduje a hodnotí chovanie psa pri kontakte s cudzou osobou. Pomocník sa medzitým presunie do úkrytu, kde má pripravený ochranný rukáv.

3. Bezprostredne po skončení posúdenia exteriéru odchádza psovod so psom na vodítku po určenej trase smerom k úkrytu pomocníka. Keď sa k nemu priblíži na 3 - 5 m. vyráža pomocník z úkrytu a prevádza prepad psovoda, pričom sa snaží výrazným výstražným krikom a mávaním prutom odradiť psa od zákroku. Pokiaľ pes prevedie zákus do rukávu, pes dostáva dva stredné údery na nebolestivé miesta (jeden pri zákuse a jeden po zákuse). Pokiaľ pes zákus neprevedie, zastavuje pomocníka rozhodca pre výkon, ktorý k úkrytu prichádza zároveň so psovodom. Pes nesmie byť vopred nijakým spôsobom dráždený a pripravovaný na chystaný prepad.

4. Po skončení zákroku odchádza na pokyn rozhodcu psovod so psom na vzdialenosť cca 80 metrov. Pomocník zostáva stáť na mieste prvého stretu. Na povel rozhodcu na seba upozorňuje pomocník zdvihnutím rúk a hlasitým krátkym pokrikom. V tomto momente na povel rozhodcu psovod vypúšťa psa k zákroku. Figurant v tej chvíli beží proti psovi. Pes dostáva 3-4 stredné údery na nebolestivé miesta (jeden pri zákuse, resp. tesne po zákuse a ďalšie v krátkom intervale po zákuse). Pokiaľ pes prevedie zákrok po predpísaných úderoch pomocník boj ukončuje.

10.3. Rozpis kódu pre povahu:

0 - Narušená nervová sústava - nervózny, bojácny,

1 - Citlivý na hluk, ľakavý, bez odvahy

2 - Ľahko popudivý, odvahové komplexy

3 - Zdržanlivý, opatrný málo sebavedomý, blokuje a uhýba pred náprahom, striedavo pes zakusuje

4 - Útočný, ťažko ukľudniteľný, pri obrane ťažko ovládateľný, dobré zákusy s cholerickým prejavom, neochota k púšťaniu.

5 - Sebavedomý, tvrdý, rázny, dobre vyvinutá útočnosť, po rane nepúšťa, s vysokým temperamentným prejavom, ovládateľný - ideálny predstaviteľ plemena z hľadiska povahy.

6 - Dostatočne sebavedomý menej tvrdý voči úderu, výrazný obranný pud, normálny útočný pud.

7 - Menej sebavedomý, mäkšie zákroky, dostatočne bráni, náznaky útočnosti, s kľudným prejavom temperamentu, uhýba pred náprahmi, neuteká

8 - Kľudný, ľahostajný pevných nervov, málo ostrý, pred náprahmi uhýba, ale neuteká.

9 - Ťažko vydrážditeľný, nezáujem o okolie, flegmatický, malá schopnosť reagovania.

Len zadanie kódov z povahy 4,5 a 6 dáva predpoklad k úspešnému absolvovaniu výberovej skúšky chovnosti. Pri prepade z úkrytu musí pomocník sledovať príchod psovoda, aby oneskorený prepad z úkrytu neznehodnotil výkon psa.

 

ČLÁNOK 11 - Záverečné ustanovenia

11.1. Rozhodnutie komisie je konečné. Sťažnosť je možné podať prezídiu Slovenského boxer klubu, v prípade porušenia tohoto poriadku.

11.2. Tento poriadok výberovej skúšky chovnosti nadobúda platnosť dňa 1.1.2007 a bol schválený prezídiom SBK 28.10.2006