CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK

SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU

 

ČLÁNOK I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tento chovateľský poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie plemena boxer z členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI (ďalej len s preukazom o pôvode) chovateľov pôsobiacich v rámci  Slovenského boxer klubu. Jeho pôsobnosť je obmedzená na územie Slovenskej republiky. Úlohou Slovenského boxer klubu je udržať chov boxerov v zásadách stanovených štandardom a podporovať ho tak, aby sa boxer ako pracovný pes čo možno najviac priblížil ideálnej predstave v exteriéri a v povahe. Z tejto úlohy vzniká pre každého chovateľa, bez ohľadu na to či vlastní psa alebo suku, povinnosť riadiť svoj chov výlučne s cieľom dosiahnutia ideálu.

 

1.2 Ustanovenie chovateľského a zápisného poriadku platí pre všetkých majiteľov a držiteľov psov plemena boxer s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom psov plemena boxer.

 

1.3 Na základe tohto chovateľského poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky  dosiahnuté v individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chovateľská stanica v ktorej sa šteňatá narodili.

 

1.4 Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a bude považovaná za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku.

 

1.5 Komisionálny predaj šteniat je zakázaný.

 

ČLÁNOK II

PLEMENO

2.1 Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psi a sučky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií FCI.

 

ČLÁNOK III.

CHOVATEĽ, MAJITEĽ, DRŽITEĽ CHOVNÉHO JEDINCA

3.1 Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva, alebo držby psa alebo sučky sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka, prípadne iných všeobecných právnych predpisov.

 

3.2 Chovateľom v zmysle tohto poriadku je osoba, člen Slovenského boxer klubu, ktorá v dobe párenia a vrhu chovnej sučky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a má chránený názov chovateľskej stanice.

 

3.3 V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.

 

3.4 Majiteľom chovného psa je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa registrovaného v plemennej knihe ako psa chovného. Držiteľom chovného psa je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom chovného psa splnomocnený používať tohto k páreniu sučiek. Chovateľ a majiteľ chovného psa nemusia byť členmi Slovenského boxer klubu avšak Slovenský boxer klub im zabezpečuje chovateľský servis len za podmienky dodržiavania chovateľského poriadku Slovenského boxer klubu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej federácie – FCI.

 

3.5 Každá zmena vo vlastníctve, alebo držbe chovného jedinca prípadne jeho úhyn musí byť oznámená písomne poradcovi chovu a Plemennej knihe do 14 dní. Zmenu vlastníka alebo držiteľa hlási plemennej knihe nový majiteľ alebo držiteľ spolu s vyjadrením majiteľa pôvodného.

 

3.6 Ak prešla gravidná sučka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky záväzky, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

 

3.7 Ak zomrel majiteľ gravidnej sučky rozhodne dedič, či bude vrh zapísaný ešte na chovateľskú stanicu zomretého, alebo na chovateľskú stanicu dediča.

 

3.8 Každý chovateľ, majiteľ a držiteľ jedinca plemena boxer je povinný zistený výsledok zdravotných vyšetrení na DBK, DLK, spondylózu a srdca nahlásiť poradcovi chovu.

 

 

ČLÁNOK IV

PORADCOVIA CHOVU

4.1 Pre plemeno boxer sú prezídiom SBK menovaní v prípade potreby poradcovia chovu (PCH), ktorí sú po odbornej aj morálnej stránke zárukou správneho riadenia a usmerňovania chovu. PCH usmerňuje a vyhodnocuje chov. Na základe vyhodnotenia chovu z výsledkov bonitácií - skúšok chovnosti (prípadne zvodov) spracováva smery, ktorými sa má chov riadiť. Vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia. Spracováva a archivuje všetku chovateľskú agendu: hlásenia o vrhu, prihlášky k zápisu šteniat, vrátane kópií preukazu pôvodu sučiek, ktorým bolo vystavené pripúšťacie povolenie.

 

4.2 V prípadoch, ak chovateľ požiada o kontrolu vrhu a poradca chovu ho nemôže skontrolovať, môže poveriť kontrolou vrhu iného člena SBK, skúseného, odborne zdatného a morálne zodpovedného.

 

4.3 Počet oblastných poradcov chovu nie je presne stanovený, bude určený vždy podľa potreby.

 

4.4 Poradca chovu vykonáva, v prípade požiadania chovateľom, kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti jednotlivých vrhov. Zároveň poskytuje praktické rady zvlášť začínajúcim chovateľom. Upozorňuje chovateľov šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú štandardu.

 

4.5 Na základe zistených informácií vedie štatistiku zistených zdravotných vyšetrení DBK, DLK, spondylóze a vyšetrení srdca, ktorú raz ročne vyhodnocuje.

 

 

ČLÁNOK V

ČIPOVANIE

5.1 Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár, ktorý má s plemennou knihou dohodu. Veterinárneho lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá chovateľ podľa vlastnej úvahy.

 

5.2 Čipovanie, sa vykonáva na náklady chovateľa - poplatky za úkon, náklady na dopravu a pod.

 

5.3 Veterinárny lekár zodpovedá za odborné začipovanie psov. O čipovaní vykoná zápis v preukaze pôvodu.

 

5.4 Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene do veku ich 8 týždňov na adresu plemennej knihy.

 

5.5  Postup pri čipovaní šteniat je nasledovný:

- Chovateľ požiada veterinárneho lekára, ktorý má s  SKJ uzatvorenú dohodu, o začipovanie šteniat,  a to pred zaslaním prihlášky k zápisu šteniat na plemennú knihu.

- Veterinárny lekár po začipovaní šteniat nalepí do prihlášky k zápisu čiarové kódy k ich menám.

- Chovateľ následne zasiela prihlášku k zápisu šteniat na Plemennú knihu a to do veku ich  8 týždňov.

 

ČLÁNOK VI

CHOV A CHOVNÍ JEDINCI

6.1 Chovom podľa tohto poriadku rozumieme cieľavedomú plemenitbu, na ktorú sa môžu použiť len jedince spĺňajúce podmienky chovnosti v rámci Slovenského boxer klubu a v prípade zahraničného krytia chovateľského klubu príslušnej krajiny. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

 

6.2 K plemenitbe možno použiť iba jedincov s preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú podmienky pre chov stanovené chovateľskými poriadkami jednotlivých klubov členských krajín FCI.

 

6.3 Pri zahraničnom krytí nesie plne zodpovednosť za to, že je na krytie využitý krycí pes, ktorý spĺňa podmienky chovnosti v krajine kde je zapísaný do plemennej knihy FCI, výlučne majiteľ chovnej sučky.

 

6.4 Tento chovateľský poriadok rozoznáva dva druhy chovu:

 

A) CHOV S OSOBNOU ZODPOVEDNOSŤOU

Chovateľom v tomto druhu chovu môže byť len riadny a čestný člen Slovenského boxer klubu.

Jedince využité v tomto type chovu musia mať platný preukaz pôvodu FCI a byť zapísané v Plemennej knihe Slovenskej kynologickej jednoty. Majiteľ sučky v tomto druhu chovu musí byť členom Slovenského boxer klubu.

 

 

B) KONTROLOVANÝ CHOV

Chovateľom v tomto druhu chovu môže byť:

a)       asociovaný člen Slovenského boxer klubu, ktorý úspešne absolvoval „Aprobáciu chovateľského minima“, organizovanú Slovenským boxer klubom, alebo Slovenským boxer klubom poverenou inou kynologickou organizáciou.

b)       Nečlen Slovenského boxer klubu, ktorý úspešne absolvoval „Aprobáciu chovateľského minima“, organizovanú Slovenským boxer klubom, alebo Slovenským boxer klubom poverenou inou kynologickou organizáciou.

Sučka aj pes využité v tomto type chovu musia mať platný preukaz pôvodu FCI, byť zapísané v Plemennej knihe Slovenskej kynologickej jednoty, obaja rodičia musia mať vo veku minimálne 6 mesiacov absolvovanú minimálne jednu chovateľskú akciu organizovanú, alebo spoluorganizovanú Slovenským boxer klubom (Klubová výstava boxerov, Výročná výstava boxerov, Stredoeurópska klubová výstava boxerov, prípadne ďalšie výstavy, ktoré budú zverejnené a uznané ako plnohodnotné. Pes alebo sučka  môžu mať úspešne absolvovanú Skúšku chovnosti).

V prípade výstavy, podľa vyššie uvedených podmienok, sučka musí na vyššie uvedenej výstave získať  minimálne známku výborný, veľmi dobrý alebo veľmi nádejný, resp. ocenenie „chovná“ na skúške chovnosti.  Pes musí na výstave, podľa vyššie uvedených podmienok získať známku výborný alebo veľmi nádejný, resp. ocenenie „chovný“ na skúške chovnosti.

 

6.5 V oboch druhoch chovu nemôžu byť využité neštandardné jedince, ako sú napríklad jedince biele a strakoši, ako ani tí, ktorých využitie nepovoľuje Chovateľský poriadok FCI.

 

6.6. Minimálny vek v chove s osobnou zodpovednosťou a v chove kontrolovanom je pri krytí sučky vek 16 mesiacov a v prípade psa je to 14 mesiacov.

 

6.7. Podmienka členstva v Slovenskom boxer klube a absolvovanej chovateľskej akcii Slovenského boxer klubu a zápisu krycieho psa v Plemennej knihe SKJ, neplatí v prípade majiteľa krycieho psa v zahraničí.

 

 

ČLÁNOK VII

PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE A HLÁSENIE O VRHU

7.1 

A) Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje Hlavný poradca chovu (HPCH). O pripúšťacie povolenie musí chovateľ požiadať HPCH najmenej 14 dní pred očakávaným háraním sučky. V žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa sučky, priloží fotokópiu jej preukazu pôvodu a súčasne zašle priloží kópiu  správneho poplatku za vystavenie krycieho listu, ktorý bol uhradený na číslo účtu SBK.

 

B) V prípade žiadosti o vystavenie pripúšťacieho povolenia asociovaným členom SBK, alebo nečlenom SBK, je  žiadateľ povinný navyše doložiť fotokópiu o úspešnom absolvovaní aprobácie chovateľského minima, doklady, ktoré potvrdzujú chovnosť sučky, uviesť maximálne troch žiadaných psov,  priložiť ich fotokópie preukazov pôvodu a doklady potvrdzujúce ich chovnú spôsobilosť.

 

7.2 Pripúšťacie povolenie je na tlačive Prihlášky na zápis šteniat a je platné iba s podpisom HPCH. Maximálna doba platnosti pripúšťacieho povolenia je 12 mesiacov od dátumu vyhotovenia. HPCH ho zasiela chovateľovi najneskôr do 14 dní od obdržania žiadosti.

Chovateľ si ponechá obidve tlačivá u seba až do narodenia šteniat a odosiela ich vyplnené na Plemennú knihu po splnení podmienky článku „V“ tohto chovateľského poriadku

 

7.3 Ak nezostala suka kotná, chovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť majiteľovi chovného psa a HPCH najneskôr do 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu.

 

7.4 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené aj v prípade, keď obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

 

7.5 Vystavenie pripúšťacieho povolenia listu je spoplatnené v prospech Slovenského boxer klubu výškou určenou prezídiom klubu, členskou schôdzou, alebo výročnou členskou schôdzou. Z týchto poplatkov sú uhrádzané všetky výdavky spojené s chovateľskou agendou (poštovné, tlačivá a podobne)

Nečlenovia Slovenského boxer klubu môžu mať poplatky vyššie, avšak nie likvidačné, alebo diskriminačné. Výšku poplatkov pre nečlenov schvaľuje prezídium, členská schôdza, alebo výročná členská schôdza.

 

7.6 Dodatočné, alebo expresné vystavenie pripúšťacieho povolenia je spoplatnené dvojnásobnou čiastkou oproti bežnému poplatku.

  

 

ČLÁNOK VIII

PÁRENIE

8.1 K páreniu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniu článku VI. tohto poriadku.

 

8.2 Párenie jednej suky dvoma a viacerými psami v priebehu jedného hárania je zakázané a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy.

 

8.3 Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou.

 

8.4 Ak majiteľ suky požaduje opakované párenie v priebehu jedného hárania suky, je majiteľ chovného psa povinný jedno opakované spojenie umožniť.

 

8.5 Počet párení u chovných psov nie je obmedzený.

 

8.6 Počet vrhov u suky nie je obmedzený. Slovenský boxer klub odporúča odchovať v priebehu dvoch rokov maximálne tri vrhy.

 

8.7 Úhrada za párenie má byť dojednaná dopredu písomne. Dohoda o výške poplatku za párenie je výlučne v právomoci chovateľa a majiteľa chovného psa.

 

8.8 Ak je ako úhrada za párenie poskytované šteňa, prislúcha prvá voľba chovateľovi, druhá majiteľovi chovného psa.

 

8.9 Pri žiadostiach o vystavenie Pripúšťacieho povolenia pre párenie so zahraničnými plemenníkmi sa postupuje rovnako, ako pre vystavenie pripúšťacieho povolenia u nás s tým, že majiteľ chovnej suky garantuje dodanie všetkých dokladov (fotokópiu preukazu o pôvode psa, alebo jeho opis overený plemennou knihou, ktorá zaradila psa do chovu, fotokópiu záznamu o skúškach, tituloch a pod.) najneskôr do doby zaslania prihlášky k zápisu šteniat do plemennej knihy. V opačnom prípade nebude vrh zapísaný do plemennej knihy.

 

8.10 Opakované párenie jednej suky tým istým plemenníkom nie je obmedzené pri ďalších háraniach.

 

ČLÁNOK IX

VRH

9.1 Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi chovného psa do 10 dní počet narodených šteniat.

 

9.2 Plemenná kniha nezapíše šteňatá staršie ako 4 mesiace.

 

9.3 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu (platné podľa platných smerníc vydaných Ministerstvom financií), čipovaním, prípadným tetovaním a poplatky za úkony plemennej knihe hradí chovateľ.

 

9.4 V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá vo veku najmenej 8 týždňov. Musia byť schopné samostatne prijímať potravu, a minimálne 1x zaočkované na parvovirózu.

 

9.5 Cena šteniat patrí do kategorizácie voľnej tvorby cien. Súčasťou ceny šteňaťa je jeho preukaz o pôvode, ktorý hradí chovateľ.

 

ČLÁNOK X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1       Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský a zápisný poriadok SKJ a  Medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

 

Zmenený Chovateľský poriadok bol schválený dňa 14. 4.2024 a je platný od 15.4. 2024.