ZVOD DORASTU PLEMENA BOXER SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU

 

ČLÁNOK 1 - Účel zvodu dorastu

1.1. Zvod dorastu u plemena boxer predstavuje základnú chovateľskú akciu, ktorá má slúžiť najmä začínajúcim majiteľom mladých jedincov k úspešnému zvládnutiu ich výchovy a  prípadného nasmerovania správneho postupu majiteľa pri zabezpečení vývoja mladého jedinca.

1.2. Zvod dorastu je nepovinná chovateľská akcia a doporučuje sa jej zúčastňovať najmä začínajúcim majiteľom.

1.3. Osobitný chovateľský význam môže zvod dorastu plniť v prípade ak chovateľ nasmeruje na jej účasť väčšinu svojho odchovu z konkrétneho vrhu, alebo vrhov, prípadne pre čiastočné vyhodnotenie potomstva po určitom plemenníkovi, ak sa zvodu dorastu zúčastní viac jeho potomstva, ideálne z viacerých vrhov.

 

ČLÁNOK 2 - Všeobecné ustanovenia

2.1. Tento poriadok Zvodu dorastu je schválený Prezídiom SBK a je platný odo dňa 1.1. 2007.

2.2. Účasť zvode dorastu je dobrovoľná a môžu sa jej zúčastniť iba psi a suky (ďalej len psi) s preukazom o pôvode vo veku od 3 do 12 mesiacov.

2.3. Na zvode dorastu sa môžu zúčastniť iba zdravé zvieratá v dobrej kondícii.

2.4. Háravé sučky sa môžu zvodu dorastu zúčastniť, ale ich majiteľ musí túto skutočnosť oznámiť usporiadateľovi pred vstupom suky do priestoru jej konania a na posúdení sa zúčastňuje až na záver celej akcie.

2.5. Opakovanie zvodu dorastu je možné bez počtu obmedzení.

2.6. Odstúpenie počas zvodu dorastu je prípustné len v ojedinelých prípadoch, napríklad pri zranení psa.

2.7. Rozhodca pre posúdenie zvodu dorastu môže zo závažných dôvodov svoje rozhodnutie odložiť na ďalší zvod dorastu.

 

ČLÁNOK 3 - Zásady pre poriadanie zvodu dorastu

3.1. Usporiadateľom zvodu dorastu je Slovenský boxer klub, ktorý môže poveriť usporiadaním zvodu dorastu niektorú základnú organizáciu kynológie.

3.2. Dátum a miesto konania budú uverejnené v informačných médiách a kynologickom časopise.

3.3. Kynologická organizácia, ktorá má záujem o usporiadanie zvodu dorastu sa včas obráti na Slovenský boxer klub, s ktorým prejedná ďalšie podrobnosti.

3.4. Slovenský boxer klub zabezpečí zvod dorastu delegovaného rozhodcu.

 

ČLÁNOK 4 - Práva usporiadateľov

4.1. Požadovať písomné prihlášky čitateľne a úplne vyplnené a v zdôvodnených prípadoch prihlášku odmietnuť a vrátiť.

4.2. Požadovať od majiteľa úhradu poplatkov za zvod dorastu

4.3. V zdôvodnených prípadoch odvolať konanie akcie a túto skutočnosť okamžite písomne oznámiť prezídiu Slovenskému boxer klubu, ako aj všetkým prihláseným účastníkom. Zrušenie akcie musí byť oznámené včas.

4.4. Stanoviť vedúceho akcie a pomocníkov v prípade, že ich na akciu nedelegoval Slovenský boxer klub.

4.5. Prostredníctvom vedúceho akcie vznášať pripomienky, prípadne sťažnosti na konanie delegovaných funkcionárov, majiteľov psov, alebo divákov.

 

ČLÁNOK 5 - Povinnosti usporiadateľa

5.1. Zaistiť včasné naplánovanie akcie súčasne s uvedením dátumu a miesta konania, mena a adresy vedúceho akcie, ktorý za akciu zodpovedá.

5.2. Schválený termín zverejniť v kynologickom časopise 2 mesiace pred konaním akcie a podrobnými údajmi o akcii a o termíne uzávierky prihlášok.

5.3. Na akciu zaistiť zdravotnícku a veterinárnu službu.

5.4. Uhradiť delegovaným funkcionárom a odmeny za posudzovanie podľa platných vyhlášok a smerníc.

5.5. Jeden mesiac pred konaním akcie doporučeným listom vyrozumieť delegovaných funkcionárov o podrobnostiach akcie.

5.6. V prípade, ak je na akciu delegovaný hospitant, tomuto umožniť zúčastniť sa akcie.

5.7.Zabezpečiť riadny priebeh celej akcie po stránke technickej (pripraviť stôl, stoličky, písací stôl, nádobu s vodou, mydlo, uterák dáždnik, vyplniť karty zvodu dorastu skúšky chovnosti, vymedziť miesto pre posudzovanie a pod.)

Súčasne vyhradiť jednu miestnosť pre činnosť rozhodcu.

5.8. Výška poplatku za zvod dorastu je každoročne stanovená prezídiom Slovenského boxer klubu. Pre nečlenov činí hodnota poplatku, oproti členom, dvojnásobok.

 

ČLÁNOK 6 - Práva majiteľa psa

6.1. Prihlásiť sa na zvod dorastu.

6.2. Obdržať pokyny a informácie od usporiadateľa potrebné k účasti na zvode dorastu.

6.3. Žiadať na záver akcie zdôvodnenie zadaného posudku

6.4. Obdržať originál karty zvodu dorastu so všetkými záznamami.

 

ČLÁNOK 7 - Povinnosti majiteľa psa

7.1. V stanovenom termíne zaslať riadne vyplnenú prihlášku na adresu usporiadateľa a zaslať zloženkou poplatok, ak je toto podmienkou účasti.

7.2. Pri prezentácii odovzdať preukaz o pôvode psa a predložiť ku kontrole veterinárne potvrdenie a očkovací preukaz.

7.3. Dostaviť sa včas na miesto konania zvodu dorastu, zúčastniť sa ho po celú dobu trvania a riadiť sa pokynmi komisie a usporiadateľov.

7.5. Dbať na bezpečnostné a veterinárne predpisy a opatrenia.

7.6. Vybaviť psa hladkým sťahovacím obojkom a pevným vodítkom.

 

ČLÁNOK 8 - Rozhodca pre posúdenie zvodu dorastu

8.1. Posudzovanie psov na zvode dorastu môže vykonávať vybraný rozhodca s potrebnou kvalifikáciou, delegovaný Slovenským boxer klubom, ktorý je podrobne oboznámený so stavom chovu posudzovaného plemena a postupuje vo svojej činnosti podľa chovateľských zámerov klubu. Nerešpektovanie uvedených zásad môže mať za následok jeho odvolanie.

8.2. Počet posúdených jedincov pre rozhodcu na jeden deň nie je určený.

8.3. Rozhodca je povinný zapísať do preukazu o pôvode, ak o to majiteľ požiada, a do karty zvodu dorastu

8.4. Rozhodca odovzdá majiteľovi kartu zvodu dorastu

8.5. Rozhodca môže v závažných prípadoch odložiť svoje rozhodnutie na ďalší zvod dorastu

8.6. Kópiu karty zvodu dorastu archivuje u seba tajomník klubu

 

ČLÁNOK 9 - Popis zvodu dorastu

9.1 Posudzovanie pozostáva z posúdenia exteriéru s prihliadnutím k základným povahovým vlastnostiam predvedených jedincov.

 

ČLÁNOK 10 - Záverečné ustanovenia

10.1. Rozhodnutie rozhodcu je konečné. Sťažnosť je možné podať prezídiu Slovenského boxer klubu, v prípade porušenia tohoto poriadku.

10.2. Tento poriadok Zvodu dorastu nadobúda platnosť dňa 1.1.2007 a bol schválený prezídiom SBK 28.10.2006