UDELENIE TITULU "KLUBOVÝ ŠAMPIÓN"

(ŠAMPIÓN KRÁSY SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU)

 

a) získaním 3x Čakateľstva klubového šampióna krásy (ČKŠ) na špeciálnych a klubových výstavách boxerov usporiadaných Slovenským boxer klubom. (Pozn. CAC na výstave usporiadanej SBK zodpovedá ČKŠ, ak tento nie je v posudkovom liste vyznačený).

 

b) patričný počet ČKŠ (CAC) je potrebné získať v triede strednej,  otvorenej, pracovnej alebo šampiónov a to minimálne v dvoch výstavných sezónach od dvoch rôznych rozhodcov.

 

c) po získaní potrebného počtu ČKŠ zašle majiteľ psa - suky fotokópie posudkových listov, prípadne osvedčenia, spolu s preukazom o pôvode na adresu prezidenta alebo sekretára Slovenského boxer klubu. Tento vydá potrebný doklad a diplom o udelení titulu, ako aj vedie potrebnú evidenciu o udelených tituloch.

 

d) titul "KLUBOVÝ ŠAMPIÓN" môže byť udelený všetkým jedincom, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, a to od založenia Slovenského boxer klubu, ak o to ich majitelia požiadajú.

 

e) dosiahnutie titulu Klubový šampión oprávňuje k vystaveniu jedinca na výstave v triede šampiónov na klubovej a špeciálnej výstave boxerov, usporiadanej pod patronátom Slovenského boxer klubu, len v prípade ak sa na nej nezadáva CAC.