STANOVY SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU

 

1. NÁZOV, SÍDLO PÔSOBNOSŤ

 

1.1. NÁZOV: SLOVENSKÝ BOXER KLUB

1.2. SÍDLO: adresa prezidenta a štatutára klubu: Ľubomír Perniš, Lesná 335/9, 972 17 Kanianka

1.3. PÔSOBNOSŤ územie Slovenskej republiky, v rámci ktorej má Slovenský boxer klub právo viesť plemennú  knihu pre plemeno nemecký boxer, alebo môže vedením plemennej knihy a vydávaním preukazov pôvodu poveriť určitú  kynologickú organizáciu.

1.4. ŠTATUTÁRI  SLOVENSKÉHO BOXER KLUBU:

Prezident a  štatutár klubu oprávnený konať samostatne  v mene klubu

Sekretár a štatutár klubu oprávnený konať samostatne v mene klubu

 

2. CIELE A POSLANIE KLUBU

 

2.1. Starať sa o rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov, najmä plemena nemecký boxer.

2.2. Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu vôbec.

2.3. Presadzovať vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich členov voči orgánom a organizáciám pôsobiacich na príslušnom  území.

2.4. Zabezpečovať organizovanie chovateľských akcií, výstav najmä pre plemeno boxer, odborný výcvik psov, prípravu psovodov,  organizovať skúšky a športové kynologické podujatia a zabezpečovať účasť svojich členov na kynologických akciách rôzneho  druhu a stupňa.

2.5. Pre dosiahnutie cieľov a poslania spolupracovať s ostatnými kynologickými klubmi SKJ a Svetovej asociácie chovateľov  boxerov – ATIBOX.

 

3. ČLENSTVO

 

3.1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o činnosť v klube. Za asociovaného člena prijíma prezídium klubu. Za riadneho člena prijíma členská schôdza. V prípade odmietnutia prijatia za asociovaného člena  má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá  rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstve v nasledujúcom kalendárnom roku.

 

3.2. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.

 

3.3. RIADNE ČLENSTVO

3.3.1.  Riadnymi členmi sú tí členovia Slovenského boxer klubu, ktorí sa nimi stali do 5. 11. 2011.

3.3.2 Riadnym členom sa od 5. 11. 2011 môže stať len asociovaný člen, po troch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:

-          Každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí  usporiadanom Slovenským boxer klubom.

-          Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku Slovenského boxer klubu

-          Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.

-          Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou, alebo prezídiom klubu

-          Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 

3.4. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO

3.4.1 Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.

3.4.2. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje prezídium Slovenského boxer klubu. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu Slovenského boxer klubu.

3.4.3. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.

3.4.4. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach..

3.4.5. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena boxer a Slovenského boxer klubu

3.4.6.  Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou, alebo prezídiom klubu

3.4.7. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

3.4.8. Po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o riadnom členstve rozhoduje členská alebo výročná  schôdza Slovenského boxer klubu.

 

3.5. ČESTNÉ ČLENSTVO

3.5.1. Členská schôdza a Výročná členská schôdza  klubu môžu tých členov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub, alebo o chov a výcvik plemena, navrhnúť za  čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

 

3.6. ČLENSTVO V KLUBE ZANIKÁ

3.6.1. Dobrovoľným písomným odhlásením

3.6.2. Nezaplatením členského príspevku do 31. januára bežného roka.

3.6.3. Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje prezídium klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu,  ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.

3.6.4. Úmrtím

3.6.5. V prípade zániku riadneho členstva na základe bodu 3.6.1 alebo 3.6.2 , ak sa  bývalý riadny člen  opätovne rozhodne stať členom Slovenského boxer klubu  do jedného kalendárneho roka, o jeho prijatí za riadneho,  člena rozhoduje členská schôdza. V prípade ak členská schôdza nerozhodne o znovuprijatí za riadneho člena, alebo v prípade doby dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva,  ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou trojročnou čakacou dobou.

3.6.6. V prípade zániku asociovaného členstva na základe bodu 3.6.1 alebo 3.6.2, ak sa bývalý asociovaný člen opätovne rozhodne stať členom Slovenského boxer klubu, môže požiadať členskú schôdzu o akceptovanie asociovaného členstva bez prerušenia.“

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KLUBU

 

4.1. PRÁVA RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV

1. Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov klubu

2. Predkladať návrhy v odborných otázkach

3. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu

4. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu

5. Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu

 

4.2. PRÁVA ASOCIOVANÝCH ČLENOV

1. Predkladať návrhy v odborných otázkach

2. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu

3. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu

4. Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu

 

4.3. POVINNOSTI ČLENOV

1. Včas zaplatiť členský príspevok

2. Dodržiavať stanovy klubu a strešnej kynologickej organizácie (ÚKK a SKJ)

3. Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu i a strešnej kynologickej organizácie (ÚKK a SKJ)

4. V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu.

 

5. ORGÁNY KLUBU

 

1. Výročná členská schôdza klubu

2. Členská schôdza klubu

3. Prezídium klubu

4. Dozorná rada

 

5.1. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

1. Výročná členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za tri roky a je tvorená všetkými prítomnými členmi Slovenského boxer klubu. Prezídium rozpošle všetkým členom pozvánky s presným  programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada  aspoň 30% riadnych členov klubu.

2. Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas  rokovania výročnej členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných  členov.

3. Hlasovacie právo majú iba riadni a čestní členovia klubu.

4. Výročnú členskú schôdzu riadi prezident, prípadne viceprezident a sekretár klubu.

5. Výročná členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu.

6. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:

A) Prerokovávať a schvaľovať výročnú správu prezídia klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa  plánu činnosti a rozpočtu.

B) Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu.

C) Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov klubu.

D) Schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov klubu.

E) Voliť  7  členné prezídium a trojčlennú dozornú radu.

F) Prijímať riadnych členov klubu

G) Uznášať sa o zániku klubu.

 

5.2. ČLENSKÁ SCHÔDZA

1. Členskú zvoláva prezídium podľa potreby členov, alebo ak o to požiada písomne aspoň 30% riadnych členov klubu a je tvorená všetkými prítomnými členmi Slovenského boxer klubu.

2. Členská schôdza rozhoduje o prijatí asociovaných členov za riadnych členov klubu, o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu za asociovaných členov klubu a o vylúčení z klubu.

3. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7  dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania  členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

4. Členskú schôdzu riadi prezident, prípadne viceprezident a sekretár klubu.

5. Hlasovacie právo majú iba riadni a čestní členovia klubu.

6. Členskú schôdzu riadi prezident, prípadne viceprezident a sekretárom klubu.

7. Členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu členov klubu.

8. Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi.

9. Členská schôdza má vo svojej kompetencii právo schvaľovať nové stanovy, prípadne ich zmeny a doplnky.

10. Členská schôdza môže odvolávať a voliť jednotlivých členov prezídia a dozornej rady.

 

5.3. PREZÍDIUM KLUBU

1. Štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia sú prezident a sekretár klubu, ktorí konajú v mene združenia samostatne. Členovia prezídia sú volení každý samostatne na výročnej členskej schôdzi, alebo mimoriadnej výročnej členskej schôdzi.

Prezídium klubu riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je  sedem členné, v zložení: prezident,  viceprezident, sekretár, pokladník a členovia prezídia, ktorí môžu byť poverení vykonávaním určitej konkrétnej funkcie.

2. Prezídium klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x do roka. Schôdze zvoláva prezident a sekretár najmenej 7  dní vopred s uvedením programu rokovania. Prezídium je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho  členov. V prípade rovnosti hlasov, je rozhodujúci hlas prezidenta. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica.

3. Neodkladné veci môže vybaviť prezident so sekretárom. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť prezídium klubu.

4. Do pôsobnosti prezídia patrí:

A) Uskutočňovať poslanie klubu.

B) Prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania členskej schôdzi.

C) Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie výročnej členskej schôdze.

D) Pripravovať a zvolávať výročnú členskú schôdzu.

E) Plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet.

F) Menovať členov organizačných výborov klubových akcií.

G) Navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov.

H) Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam.

CH) Pripravovať návrh plánu činnosti.

 

5.4. DOZORNÁ RADA

1. DOZORNÁ RADA je 3 členná a jej členovia sú  volení na výročnej členskej schôdzi, alebo mimoriadnej výročnej členskej schôdzi.

2. Predsedu dozornej rady si zvolia členovia dozornej rady.

3. Právomoci dozornej rady:

A) Kontrolovať hospodárenie klubu

B) Kontrolovať finančný a fyzický majetok klubu

C) Podávať členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi  návrhy na odvolanie členov prezídia

 

6. MIESTNE POBOČKY

 

6.1. Miestne pobočky sú organizačnými jednotkami klubu so samostatnou právnou subjektivitou, ktorých základným poslaním je vykonávať výcvikovú,  chovateľskú a výstavnícku činnosť.

Miestna pobočka môže vzniknúť, ak o jej založení rozhodne minimálne 20 členov klubu.

6.2. Miestne pobočky:

- môžu organizovať výcvikové, chovateľské akcie (skúšky, preteky, bonitácie, výstavy, prednášky a pod.) a to na základe poverenia  prezídia klubu.

- rozhodujú o prijatí a vylúčení  členov do (a z) príslušnej miestnej pobočky

 

7. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA

 

7.1. Prezídium klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny a eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto  hodnotí. Odstupuje ich spolu s vyjadrením príslušnému orgánu zväzu.

7.2. Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je prezídium klubu. Proti rozhodnutiu prezídia sa člen môže odvolať na členskú  schôdzu.

 

8. HOSPODÁRENIE KLUBU

 

8.1. Slovenský boxer klub hospodári podľa schváleného rozpočtu.

Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj združenia.

Príjmy združenia tvoria členské príspevky, dary, dotácie granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia.

8.2. Hospodárenie a účtovanie združenia sa riadi v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

9. ZÁNIK KLUBU

 

9.1. Klub zaniká:

- rozhodnutím členskej schôdze o zániku klubu a to 3/5-novou väčšinou členov klubu.

- právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu klubu o jeho rozpustení.

 

9.2. V prípade, že sa do 1 roka od predloženia návrhu prezidenta klubu, alebo prezídia klubu na zánik klubu, nepodarí zvolať  členov na členskú schôdzu klubu tak, aby bolo uznášania schopné pre prijatie takéhoto rozhodnutia, je o zániku klubu  oprávnený rozhodnúť prezídium klubu.

 

9.3. V prípade zániku klubu dobrovoľným rozpustením, vykoná sa likvidácia majetku klubu podľa všeobecne platných právnych predpisov.

 

9.4. Likvidáciu klubu vykoná osoba poverená prezídiom klubu.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy SKJ, UKK,  Chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok.

 

Tieto upravené  Stanovy Slovenského boxer klubu boli prijaté na výročnej členskej schôdzi a platia od 24.11.2018.  Dodatok č. 1 bol schválený Výročnou členskou schôdzou 18.9. 2021 a MV SR zaregistrovaný 4. 5. 2022.